Erdőtüzek megelőzése


Projekt ID: Joint prepredness activities for wildfires in Komarom-Komarno region

Projekt elnevezése: Közös megelőző tevékenységek az erdőtüzekre a Komárom-Komárno térségben

Názov projektu: Spoločné preventívne činnosti proti lesným požiarom v regióne Komárom - Komárno

 

(1) Coordination training (Event—Private), Komárom, HU

29/05/2020—30/05/2020

The key members from the two organizations and leaders of the units which will participate in the exercise will have an interactive training about coordination during wildfires. The learning objectives of the units will be also defined which will be used for the preparation of the exercise. It will also serve as a great platform for the unit leaders to find common ground for the coordination of response activities which will be practiced during the exercise in field conditions. Getting familiar with each other's learning objectives will also support the development of recommendations related to standardized capacities for volunteer organizations.

(1) Koordinációs gyakorlat

A gyakorlatban részt vevő két szervezet kulcsfontosságú tagjai és az egységek vezetői interaktív képzésben részesülnek az erdőtüzek közbeni koordinációról. Meg kell határozni az egységek tanulási céljait is, amelyeket fel fognak használni a gyakorlat előkészítésében. Ugyancsak nagyszerű lehetőséget nyújt  majd az egységvezetők számára, hogy közös alapot találjanak a reagálási tevékenységek összehangolására, amelyeket a gyakorlat során végrehajtanak a terepen. Az egymás célkitűzéseinek megismerése szintén támogatni fogja az önkéntes szervezetek fejlődését  kapcsolódva a szabványosított teljesítményhez.

(1) Koordinačné cvičenie

Kľúčoví členovia a vedúci jednotiek dvoch, na cvičení zúčastnených organizácií sa zúčastnia na interaktívnej príprave o koordinácii pri lesných požiaroch. Treba určiť aj vzdelávacie ciele jednotiek, ktoré budú použité počas prípravy cvičenia. Pre vedúcich jednotiek taktiež poskytuje výbornú možnosť k vytvoreniu spoločných základov pre koordináciu reakčných činností, ktoré počas cvičenia budú vykonávané v teréne. Vzájomné spoznanie cieľov tak isto podporuje vývoj dobrovoľných organizácií v spojení s normalizovaným výkonom.

 

(2) Field trip (Event—Private), Izsa, SK

28/08/2020—28/08/2020

The expert group jointly with the key personnel from the partner organizations will have a field trip and planning event for preparing the exercise. This event will ensure that the exercise will provide with sufficient challenges for the participants, based on the learning objectives, identified during the Coordination training. Eventually this event will lead to the main event of the project which is the field exercise.

(2) Területi bejárás,Izsa, Szlovákia

2020/08/28-2020/08/28

A szakértői csoport a partnerszervezetek kulcsszereplőivel közösen terepi kirándulást és tervezési rendezvényt tart a gyakorlat előkészítéséhez. Ez az esemény biztosítja, hogy a gyakorlat elegendő kihívást jelentsen a résztvevők számára, a koordinációs képzés során azonosított tanulási célok alapján. Végül ez az esemény a projekt fő eseményéhez vezet, amely a terepgyakorlat.

(2) Prehliadka terénu, Iža, Slovensko

28/08/2020-28/08/2020

Odborná skupina spolu s kľúčovými osobami partnerských organizácií vykonáva k príprave cvičenia terénny výlet a plánovacie podujatie. Toto podujatie zabezpečuje, aby cvičenie bolo pre účastníkov dostatočnou výzvou, a to na základe vzdelávacích cieľov identifikovaných počas koordinačného vzdelávania. Nakoniec nasleduje hlavná udalosť, terénne cvičenie.

 

(3) Wildfire field exercise (Event—Private), Izsa, SK

09/09/2020—13/09/2020

Full-scale field exercise with wildfire scenario. The key personnel and the excercise control (EXCON) prepare the worksites for the participants in a safe manner. The response units with 80 members will arrive, then they will have worksite safety&security briefing. After that they will establish their base of operations then the exercise will continue for 24 hrs for them. On the second day of the exercise additional 80 members will arrive, they will also have worksite safety&security briefing. After the briefing they will join the firefighters already on scene and continue joint operations for 12 hrs. On the third day of the exercise the teams will demolish their base and depart home. The field exercise will provide an opportunity for 205 participants, EXCON and organizing members to test their procedures jointly in a simulated cross-border wildfire emergency. The exercise will have a participant-driven approach, which means that the EXCON will prepare a scenario with worksites in a way that the participants need to make their own decisions and forced to cooperate with each other and coordinate their response units jointly. The emphasis will be given to challenges that the teams cannot face or practice without the presence of other units from the other side of the border. The learning objectives will be kept in focus during the exercise allowing the EXCON to identify gaps and good practices.

(3) Erdőtüzes terepgyakorlat, Izsa, Szlovákia

Teljes méretű terepgyakorlat erdőtűz forgatókönyvvel. A kulcsfontosságú személyzet és a gyakorlatvezető (EXCON) biztonságosan előkészíti a munkaterületeket a résztvevők számára. Megérkezik a 80 tagú reagáló egység, majd munkabiztonsági eligazítást tartanak számukra. Ezután kiépítik a műveleti bázist, majd a gyakorlat számukra 24 órán keresztül folytatódik. A gyakorlat második napján további 80 tag érkezik, és munkabiztonsági eligazítást tartanak számukra is. Az eligazítás után csatlakoznak a már a helyszínen lévő tűzoltókhoz, és 12 órán át folytatják a közös műveleteket. A gyakorlat harmadik napján a csapatok lebontják bázisukat és hazamennek. A terepgyakorlat lehetőséget nyújt 205 résztvevő, az EXCON és a szervező tagok számára, hogy együttesen teszteljék eljárásaikat egy szimulált, határokon átnyúló tűzoltási helyzetben. A gyakorlat résztvevő-orientált megközelítést fog alkalmazni, ami azt jelenti, hogy az EXCON olyan forgatókönyvet készít a munkaterületekre, hogy a résztvevőknek meg kell hozniuk a saját döntéseiket, és arra készteti őket, hogy együttműködjenek egymással, és a válaszaikat együttesen koordinálják. A hangsúlyt azon kihívásokra fogják összpontosítani, amelyekkel a csapatok nem tudnak megbirkózni a határ túlsó oldalán lévő másik egységek jelenléte nélkül. A tanulási célokat a gyakorlat során összpontosítják, lehetővé téve az EXCON számára a hiányosságok feltárását és a jól bevált gyakorlatok azonosítását.

(3) Terénne cvičenie s lesným požiarom, Iža, Slovensko

Terénne cvičenie plného rozsahu so scenárom lesný požiar. Kľúčový personál a vedúci cvičenia (EXCON) pre účastníkov bezpečne pripravia pracovnú oblasť. Prichádza 80 členná jednotka nasadenia, pre ktorú bude poskytnutá bezpečnostná inštruktáž. Potom vybudujú operačnú bázu a pokračujú vo cvičení celých 24 hodín. Na druhý deň cvičenia prichádza ďalších 80 členov, a je pre nich tak isto poskytnutá bezpečnostná inštruktáž. Po inštruktáži sa pridružia k požiarnikom, ktorí už sú na mieste, a v spoločných operáciách budú pokračovať 12 hodín. V tretí deň cvičenia skupiny demontujú svoje bázy a odchádzajú domov. Terénne cvičenie umožňuje 205 účastníkom, EXCON a organizátorom spoločné testovanie svojich konaní v simulovanej, cezhraničnej hasičskej situácii. Cvičenie sa uplatňuje prístup orientovaný na účastníkov, čo znamená, že EXCON pripraví pre pracovné oblasti taký scenár, aby účastníci sa museli rozhodovať sami, prinúti ich k vzájomnej spolupráci a odpovede koordinujú spoločne. Dôraz bude sústredený na výzvy, ktorými skupiny si nevedia poradiť bez prítomnosti jednotiek z druhej strany hranice. Vzdelávacie ciele sú počas cvičenia sústredené, umožňujúc pre EXCON odhalenie nedostatkov a identifikáciu dobre osvedčených cvičení.

 

A projektben társpályázó: https://www.dposr.sk/index.php/projekty-eu

 

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.